DIT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROJECT WOONOPMAAT VAN SUNERGETIC B.V. 

Algemene Voorwaarden

Laatste bewerking: 22 augustus 2023

Download als PDF

Algemene Voorwaarden 

De zekerheid van Techniek Nederland

Sunergetic B.V. werkt conform de Algemene Voorwaarden van Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven. Deze kunt u hier downloaden en inzien. Aanvullend op deze voorwaarden heeft Sunergetic B.V. een aantal eigen Algemene bepalingen. Deze vindt u hieronder.

I. Algemene bepalingen

I.I In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Algemene voorwaarden van Sunergetic B.V.

Bescheiden: Alle door klant aan Sunergetic B.V. ter beschikking gestelde informatie, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van opdracht door Sunergetic B.V. vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Sunergetic B.V. : Opdrachtnemer, dan wel bij wie de klant een overeenkomst heeft gesloten dan wel bij wie de klant een aanbieding of maatwerkadvies heeft opgevraagd en al dan niet reeds heeft ontvangen. Tevens de partij welke zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij.

Corporatie: de opdrachtgever als woningcorporatie die de raamovereenkomst met betrekking tot het installeren van PV aan Sunergetic B.V. verstrekt heeft. 

Installateur: De organisatie en/of persoon die namens Sunergetic B.V. de PV-installatie monteert en installeert op de woning van de klant en handelt in de uitoefening van Sunergetic B.V., beroep of bedrijf.

Bewoner: een natuurlijke persoon die aan Sunergetic B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van PV-installatie binnen de kaders gesteld door Corporatie.

Meer- en minderwerk: Door de Corporatie gewenste toevoegingen aan, respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom. Dit is niet van toepassing op het maatwerkadvies gericht op de bewoner.

Maatwerkadvies: voorstel aan de bewoner met betrekking tot het voor hem meest gunstige PV-ontwerp voor de eigen woning, inclusief een overzicht van de kosten en opbrengsten.  

Online monitoring: Het door Sunergetic B.V. geïnstalleerde monitoringsysteem om de opbrengst in kilowatturen (kWh) van de zonnepanelen te monitoren.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Sunergetic B.V. en de bewoner tot het verrichten van werkzaamheden door Sunergetic B.V. ten behoeve van de klant.

Partijen: Sunergetic B.V. en Corporatie gezamenlijk.

PV-installatie: Het door Sunergetic B.V. aan de bewoner verstrekte zonnestroomsysteem (ook PV-systeem genoemd) in opdracht van Corporatie , bestaande uit alle onderdelen die samen de opwekking van elektriciteit vanuit zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen in ieder geval: de zonnepanelen, de omvormer(s), aanpassingen in de meterkast en al het overige montage- en installatiemateriaal.

Service: Het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en het verhelpen van een onverwacht opgekomen gebrek zoals storing of lekkage.

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de Corporatie uit andere hoofden worden verricht. Voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de raamovereenkomst.

Woning: Het eigendom van de Corporatie waarop na toestemming van bewoner de PV-installatie wordt gemonteerd.

II. Toepasselijkheid

II.I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, producten en diensten, alsmede op alle daaruit voor Sunergetic B.V. vloeiende werkzaamheden.

II.II Afwijking van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

II.III De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Corporatie dan wel bewoner wordt door Sunergetic B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

II.IV Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

III. Totstandkoming overeenkomst

III.I De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het maatwerkadvies door Sunergetic B.V. aan de bewoner is bevestigd. De aanvaarding gaat elektronisch per e-mail en kan op verzoek schriftelijk per post. De klant ontvangt elektronisch de bevestiging van de overeenkomst van Sunergetic B.V. per e-mail.

III.II De overeenkomst is definitief tot stand gekomen wanneer het maatwerkadvies door de Corporatie is bevestigd en door Sunergetic B.V. is aanvaard volgens de regels onder artikel IV.

III.III De bewoner heeft het recht om na online acceptatie de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te ontbinden, zoals in artikel 6:230 BW. (Koop op afstand)

III.IV Sunergetic B.V. behoudt zich het recht voor om een maatwerkadvies voor een zonnestroom systeem (PV-installatie) zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden.

III.V Alle aanbiedingen en maatwerkadviezen van Sunergetic B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door de bewoner verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

III.VI Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij:

a. onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven;

b. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen door te geven;

c. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht en/of de algemene voorwaarden niet nakomt;

d. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;

e. surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;

III.VII In geval van beëindiging van de overeenkomst zal Sunergetic B.V. in overleg met de Corporatie en bewoner zorgdragen voor overdracht van het dossier aan een derde partij. Extra kosten voor de overdracht zullen in rekening van de Corporatie worden gebracht.

III.VIII Indien de bewoner het aanbod niet accepteert, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

III.IX Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de PV-installatie te installeren wat niet binnen het meer- of minderwerk valt, dan wordt de overeenkomst nietig verklaart en een nieuw maatwerkadvies opgesteld.

IV. Schouwing aan huis

IV.I Sunergetic B.V. zal voor het opstellen en aangaan van de overeenkomst eventueel een schouwing aan huis uitvoeren, waarbij een expert van Sunergetic B.V. bepaalt of er een rendabele PV-installatie mogelijk is zoals omschreven in artikel IV.IV.

IV.II Indien de bewoner dit wenst, voert Sunergetic B.V. een schouwing aan huis uit. Aanmelding hiervoor gebeurt via e-mail. Indien de bewoner om welke reden niet in staat is per e-mail aan te melden, kan na goedkeuring van Sunergetic B.V. telefonisch of schriftelijk aangemeld worden.

IV.II De schouwing aan huis is kosteloos voor de bewoner. 

IV.III Binnen vijftien (15) werkdagen na het uitvoeren van de schouw aan huis wordt door Sunergetic B.V. een maatwerkadvies bij voorkeur en waar mogelijk elektronisch naar de klant verzonden.

IV.IV Wanneer uit de schouw aan huis blijkt dat een rendabele PV-installatie niet mogelijk is, wordt de aanvraag van de bewoner geannuleerd en de Corporatie hierover geïnformeerd. Hieronder wordt verstaan dat:

a. de PV-installatie niet op de woning past omdat er niet genoeg panelen op het dakvlak passen;

b. het onveilig blijkt een PV-installatie te plaatsen op de woning;

c. er aanpassingen aan de woning gemaakt moeten worden die buiten de meerwerklijst vallen;

d. er geen kabelroute gelegd kan worden die redelijkerwijs uit het zicht kan worden geplaatst tussen de meterkast en de PV-installatie;

IV.V Alle tekeningen, technische omschrijvingen, berekeningen, ontwerpen en andere informatie die uit de opdracht, schouw en maatwerkadvies vervaardigd zijn, blijven eigendom van Sunergetic B.V. tenzij het maatwerkadvies wordt geaccepteerd. Deze informatie mag niet aan derden of andere partijen worden getoond evenmin zonder toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

V. Montage en oplevering

V.I Sunergetic B.V. verplicht haar installateurs het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en de PV-installatie te laten functioneren conform; a. de specificaties zoals is bepaald in de overeenkomst; b. (zowel als) de specificaties zoals de fabrikant van de zonnepanelen en omvormer heeft gespecificeerd; c. (zowel als) in het door de klant en installateur ondertekende opleverdocument is omschreven; d. (zowel als) de opbrengst in kilowatturen (kWh) zoals gemeten met de monitoringsmodule na een periode van twaalf (12) aaneengesloten maanden, gecontroleerd via de monitoring op afstand na twaalf (12) aaneengesloten maanden niet meer dan 10% lager is dan de berekende kWh opbrengst zoals gespecificeerd in het maatwerkadvies.

V.II Sunergetic B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke installateur de opdracht uitgevoerd wordt.

V.III Installaties vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur met uitzondering van de officiële feestdagen in Nederland. Installaties buiten deze tijden hebben vooraf schriftelijk toestemming nodig van Sunergetic B.V.

V.IV Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag Sunergetic B.V. aan de Corporatie doorberekenen, mits Sunergetic B.V. aantoont op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte had kunnen zijn.

V.V De installateur van Sunergetic B.V. is verplicht de bewoner te wijzen op voor de uitvoering relevante: a. onjuistheden in de werkzaamheden, werkwijze en constructie; b. gebreken van materialen of hulpmiddelen die door de bewoner ter beschikking zijn gesteld; d. gebreken in de door de bewoner verstrekte gegevens;

V.VI Sunergetic B.V. is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan Sunergetic B.V. kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 1.000.000 (een miljoen EUR) per gebeurtenis gelimiteerd tot tenminste de aanneemsom per verzekeringsjaar.

V.VII De bewoner stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten door een ruime en veilige werkruimte te creëren waar de werkzaamheden worden uitgevoerd waaronder meterkast, omvormerlocatie en dakvlak.

V.VIII De bewoner verschaft de benodigde ruimte tot aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de bewoner.

V.IX De klant is verplicht tijdens de montage van de PV-installatie een tekenbevoegd persoon aanwezig te hebben om het opleverdocument te kunnen ondertekenen.

V.X De bewoner dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

V.XI Bij vertraging van werkzaamheden door omstandigheden genoemd in lid V.IX of omstandigheden die voor risico van de bewoner komen, dient de bewoner de voortvloeiende schade te vergoeden indien deze tot de bewoner kunnen worden toegerekend.

V.XII Indien de bewoner storingen of defecten binnen de termijn heeft gemeld aan Sunergetic B.V. zullen binnen een redelijke termijn door Sunergetic B.V. de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd om de storing aan de PV-installatie te verhelpen.

V.XIII Reparaties en vervanging van onderdelen aan de PV-installatie worden vergoed door Sunergetic B.V. behoudens het geval de oorzaak van het defect of storing handelingen van de klant of derde partijen betreft en het defect geconstateerd is binnen de garantieperiode van Sunergetic B.V.

V.XIV Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend in opdracht van Sunergetic B.V. worden verricht. Bij onderhoud, reparaties of aanpassingen die niet uit opdracht van Sunergetic B.V. aan de PV-installatie zijn uitgevoerd, vervalt de garantie van Sunergetic B.V.

V.XV Indien de bewoner op het afgesproken tijdstip niet thuis is dan wel de installateur niet toelaat tot de PV installatie dan is Sunergetic B.V. gerechtigd de gemaakte kosten bij de Corporatie in rekening te brengen.

V.XVI Wanneer de uitvoering van het werk gestaakt wordt door overmacht van een der partijen, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen of uit te stellen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

V.XVII Indien Sunergetic B.V. haar verplichtingen met betrekking tot aanvang of voortzetting van het werk niet nakomt, dan kan de bewoner de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien Sunergetic B.V. veertien (14) dagen na ontvangst van een schriftelijke brief van Corporatie aan Sunergetic B.V. waarin blijkt dat Sunergetic B.V. in gebreke blijft. De Corporatie is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren en voortzetten. Hierbij heeft de klant recht op schadevergoeding, waaronder eventuele in redelijkheid gemaakte kosten om het werk door een ander te doen uitvoeren.

V.XVIII Indien bij de montage van de PV-installatie onjuiste informatie is verstrekt over de woning, dak of elektrische installatie waardoor montage niet kan plaatsvinden, is Sunergetic B.V. gerechtigd de door Sunergetic B.V. gemaakte kosten bij de Corporatie in rekening te brengen.

V.XIX De PV-installatie wordt niet fysiek in de woningen geïntegreerd en kan zonder aanzienlijke beschadiging aan de woning ook weer worden verwijderd.

V.XX De werkzaamheden zijn volledig opgeleverd wanneer de installateur aan de bewoner heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de bewoner dit heeft aanvaard. De werkzaamheden worden als volledig opgeleverd beschouwd wanneer: a. de zonnepanelen zoals op het legplan in het vooraf geaccepteerde maatwerkadvies zijn gemonteerd;

a. de omvormer is aangesloten op het net en in staat is wisselstroom te produceren;

b. acht (8) dagen na installatie de bewoner de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de bewoner heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;

c. de klant de PV-installatie in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is;

VI. Monitoring

VI.I De bewoner erkent dat het niet werkend opleveren van de online monitoring op de dag van installatie niet valt onder een volledig werkende PV-installatie.

VI.III De kosten voor de standaardinstallatie van de online monitoring via RF en GPRS zijn opgenomen in het raamcontract met de Corporatie.

VI.IV Indien het niet mogelijk is om online monitoring aan te maken op de dag van installatie, kan op verzoek van de bewoner een nieuwe afspraak worden gemaakt om de monitoring alsnog werkend te krijgen.

VII. Betaling

VII.I De verschuldigde bedragen zullen door de Corporatie worden overgemaakt aan Sunergetic B.V. door middel van een overschrijving via de bank.

VII.II Sunergetic B.V. behoudt het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de verkoopprijs van de PV-installatie geheel is voldaan.

VII.III Indien de factuur niet binnen dertig (30) dagen na installatie is betaald, is de Corporatie van rechtswege in verzuim van betaling.

VIII. Garantie

VIII.I Op de montage van PV-installaties ( de som der delen) is de garantie van de branche vereniging van installerende bedrijven in Nederland; Techniek Nederland van toepassing. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Techniek Nederland worden de voorwaarden van Techniek Nederland gehanteerd. Indien meerdere van de bepalingen van deze voorwaarden nietig worden verklaard blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

VIII.II De garantieperiode start op de dag van aflevering en/of oplevering. Sunergetic B.V. zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren.

VIII.III De garantie vervalt indien inspecties door Sunergetic B.V. uitwijzen dat de PV-installatie niet onderhouden, gebruikt is of schade heeft ondergaan door foutief gebruik of verwaarloosde opslag.

VIII.IV Sunergetic B.V. neemt ten aanzien van de materialen gebruikt bij de installatie de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het desbetreffende product. Sunergetic B.V. zal conform de eisen van de fabrikant installeren om zeker te stellen dat deze garantie van toepassing is.

VIII.V De opbrengstgarantie omvat niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidietarieven voor de gegenereerde elektriciteit.

IX. Aansprakelijkheid

IX.I Voor elke door Sunergetic B.V. aanvaarde opdracht is sprake van een inspanningsverplichting. Sunergetic B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door acties en/of besluiten van derden, zoals aanbieders van financiële producten en/of financiële diensten.

IX.II Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de overeenkomst aansprakelijk. Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een (1) der partijen is deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop Sunergetic B.V. op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken zoals in artikel V.VI benoemd.

IX.III Sunergetic B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de bewoner in zijn verplichtingen onder de overeenkomst, waaronder in het bijzonder het niet verstrekken van juiste en/of onvolledige informatie.

X. Geschillen

X.I Op alle rechtsverhoudingen tussen bewoner, Corporatie en Sunergetic B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

X.II Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de bewoner of Corporatie telefonisch, schriftelijk en/of elektronisch contact op met Sunergetic B.V. Gelieve het e-mailadres op het ontvangen maatwerkadvies te gebruiken. Sunergetic B.V. zal uiterlijk binnen tien (10) werkdagen reageren op een klacht en binnen twintig (20) werkdagen de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. De bewoner of Corporatie heeft conform de algemene voorwaarden van de branchevereniging “Techniek Nederland “ ook het recht geschillen te melden bij de geschillencommissie van de branchevereniging Techniek Nederland.

Voorstel op maat

Doe mee en ontvang vrijblijvend advies over zonnepanelen en een voorstel op maat voor uw woning.

Schrijf u in en doe mee!

Copyright 2023 © Sunergetic.nl. Alle rechten voorbehouden.